Miami Dade County Courthouse

73 West Flagler Street
Miami, Florida 33130


33126,33132,33145,33174,33127,33135,33149,33184

Main Courthouse Phone: (305) 275-1155

33109,33129,33136,33150,33192,33122,33130,33137,33166,33194,33125,33131,33142,33172,33172,33133,33147,33182,33128,