Miami Beach Court Facility

1130 Washington Avenue

Miami Beach, Florida 33139

33139,33140,33141,33154

Main Courthouse Phone: (305) 275-1155